Vi skaber forbindelse mellem private virksomheder eller organisationer og politiske beslutningstagere.​

FNs 17 verdensmål

FNs 17 Verdensmål

Hvis du, som virksomhed, vil have fat i det offentlige marked, skal du i den grad tænke FNs Verdensmål ind i din virksomhed. Vores analyse af samtlige danske kommuner viser, at FNs Verdensmål bliver vægtet højt i beslutningen om indkøb og leverandørskifte i 52 af landets 98 kommuner.

På denne side har vi forsøgt at give dig et indblik i de 17 Verdensmål og hvad du skal fokusere på, hvis du vil komme i betragtning som leverandør til det offentlige marked.

Se Influenters egne SDG17 mål her.

Verdensmål nr. 1

Afskaf fattigdom

Afskaf alle former for fattigdom i verden

Afskaffelse af alle former for fattigdom er fortsat en af de største udfordringer for menneskeheden. Mens antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, er halveret fra i perioden 1990-2015, kæmper alt for mange stadig med at få opfyldt de mest basale menneskelige behov; mange mangler adgang til tilstrækkeligt mad, rent drikkevand og sanitet. Kvinder lever oftere i fattigdom end mænd pga. ulig adgang til lønnet arbejde, uddannelse og ejendom.

Fokus: Sikre at alle mænd og kvinder, især de fattige og udsatte, har lige ret til økonomiske ressourcer samt adgang til basale serviceydelser. Opbygge modstandsdygtigheden hos de fattige og hos mennesker, der lever i udsatte situationer. Reducere deres eksponering og sårbarhed over for klimarelaterede ekstreme hændelser og andre økonomiske, sociale og miljømæssige chok og katastrofer.

Verdensmål nr. 2

Stop sult

Opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug

Økonomisk vækst og øget landbrugsproduktivitet har i de seneste to årtier halveret andelen af underernærede mennesker i verden. Ekstrem hungersnød og underernæring er fortsat en enorm barriere for udviklingen i mange lande, ofte som en direkte konsekvens af miljøforringelse, tørke og tab af biodiversitet.

Målet er at afskaffe alle former for sult og underernæring inden 2030 og sikre, at alle mennesker har adgang til tilstrækkelig og nærende mad året rundt. Det indebærer fremme af bæredygtige landbrugsmetoder, forbedring af livsgrundlag og kapacitet i små landbrug samt at sikre lige adgang til jord, teknologi og markeder.

Fokus: Bæredygtig fødevareproduktion, modstandsdygtige landbrugspraksisser, som øger produktivitet og produktion. Bevarelse af økosystemer, tilpasning til klimaforandringer, ekstreme vejrforhold, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer.

Verdensmål nr. 3

Sundhed og trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper

Der er opnået historiske resultater i reducering af børnedødelighed, i forbedring af mødres sundhed og i bekæmpelsen af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme.

Årligt dør mere en 6 millioner børn, før de fylder fem år. I udviklingslande foregår kun 56% af fødsler i landdistrikterne med hjælp fra trænet fagfolk, som resultat dør hundredevis af kvinder dagligt pga. graviditet eller fødselsrelaterede komplikationer. AIDS er den største dødsårsag bland unge i Afrika syd for Sahara.
Disse dødsfald kan undgås gennem bedre forebyggelse og behandling, uddannelse, immuniseringskampagner og seksuel og reproduktiv sundhed.

Fokus: Fremme forskning og udvikling af vacciner, adgang sundhedsdækning og til effektiv medicin. Reduktion af dødsfald og sygdomme følge af  trafikulykker, rygning og udsættelse for farlige kemikalier, samt luft-, vand- og jordforurening og kontaminering.

Verdensmål nr. 4

Kvalitetsuddannelse

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Uddannelse er et af de mest kraftfulde og gennemprøvede motorer for en bæredygtig udvikling. Dette mål skal sikre, at alle piger og drenge fuldfører en gratis primær og sekundær skolegang inden 2030. Det sigter også mod at give lige adgang til erhvervsuddannelser samt fjerne kønsrelaterede og økonomiske uligheder med henblik på at opnå universel adgang til en videregående uddannelse af høj kvalitet.

Fokus: Livslang læring, uddannelse på børn, unge og voksne.
Lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsundervisning for de mest udsatte: handicappede, oprindelige folk, og børn i sårbare situationer.
Initiativer, som fokuserer på at fremme bæredygtig udvikling; undervisning i bæredygtighed, ligestilling, globalt medborgerskab, kulturel mangfoldighed, fredelig og ikkevoldelig kultur

Et KL verdensmål!

Verdensmål nr. 5

Ligestilling mellem kønnene

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

En styrkelse af kvinders rettigheder og muligheder, og større ligestilling er afgørende for at fremskynde en bæredygtig udvikling. Fjernelse af alle former for diskrimination mod kvinder og piger er ikke kun en grundlæggende menneskeret, men det har også en multiplikatoreffekt på tværes af alle andre udviklingsområder.

Målet er at sikre, at diskrimination mod kvinder og piger ophører. Det kan opnås gennem universel adgang til seksuel- og reproduktiv sundhed og lige rettigheder til økonomiske ressourcer som jord og ejendom.

Fokus: Eliminering af vold i det offentlige og private rum, herunder menneskehandel, seksuel og anden form for udnyttelse. Øget brug af teknologi som hjælpemiddel, særligt informations- og kommunikationsteknologi, for at fremme kvinders rettigheder og muligheder.

Verdensmål nr. 6

Rent vand og sanitet

Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt

Vandmangel påvirker mere end 40 % af verdens befolkning. Det forventes øget med de stigende globale temperaturer forsaget af klimaændringerne. I 2050 forventes det, at hver fjerde er påvirket af tilbagevendende vandmangel.

Universel adgang til sikkert og billigt drikkevand kræver investeringer i infrastruktur, sanitære faciliteter og hygiejne på alle niveauer. Beskyttelse og genoprettelse af vandrelaterede økosystemer som skove, bjerge, vådområder og floder er afgørende for at afbøde vandmangel.

Fokus: Udvide kapacitetsopbygning inden for vand- og sanitetsrelaterede aktiviteter, herunder opsamling af vand, afsaltning, vandeffektivitet, spildevandsbehandling, genbrug og genanvendelsesteknologier. Bæredygtig opsamling og forsyning af frisk vand. Reduktion af forurening, afskaffe affaldsdumpning og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer.

Verdensmål nr. 7

Bæredygtig energi

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris

Stigningen i den globale befolkning medfører en stigning i efterspørgslen efter billig energi. Hver femte person mangler stadig adgang til elektricitet, og da efterspørgslen bliver større, er der behov for en betydelig stigning i produktionen af vedvarende energi i hele verden.

Universel adgang til elektricitet er lig med investeringer i rene energikilder som sol, vind og termisk. Udvidelse af infrastruktur og opgradering af teknologi til at levere rene energikilder er essentielt.

Fokus: Pålidelig, bæredygtig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris til alle. Styrke forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi inden for fossile brændstoffer.

Verdensmål nr. 8

Anstændige jobs og økonomisk vækst

I udviklingslandene udgør middelklassen mere end 34% af den samlede beskæftigelse – en tredobling fra 1991 til 2015.
Efter den økonomiske krise i 2008/2009 ser vi en langsommere vækst, større uligheder og en beskæftigelsesrate, der ikke vokser hurtigt nok til at holde trit med den voksende arbejdsstyrke.
Målet er at fremme vedvarende økonomisk vækst gennem højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Det er vigtigt at indsætte effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, slaveri og menneskehandel.

Fokus: Opnå økonomisk produktivitet gennem diversificering, teknologisk opgradering og innovation. Støtte produktive aktiviteter, der skaber anstændige jobs, iværksætteri, kreativit og innovation, og som fremme en formalisering og udvikling af mikro-, små- og mellemstore virksomheder. Sikkert og stabilt arbejdsmiljø.

Et KL verdensmål!

Verdensmål nr. 9

Industri, innovation og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende drivkræfter for økonomisk vækst og udvikling. Da over halvdelen af verdens befolkning bor i byer bliver massetransport og vedvarende energi kun vigtigere. Fremme bæredygtig industri og investere i videnskabelig forskning og innovation er alle vigtige måder til at fremskynde bæredygtig udvikling.
Mere end fire mia. mennesker har ikke adgang til internettet, og 90% af dem bor i udviklingslandene. Den digitale kløft skal overvindes for at sikre lige adgang til information og viden, og derigennem fremme innovation og iværksætteri.

Fokus: Udvikling af god kvalitet, pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur. Mere bæredygtighed, mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer.

Verdensmål nr. 10

Mindre ulighed

Reducer ulighed i og mellem lande

De rigest 10 % tjener op til 40 % af den samlede globale indkomst. De fattigste 10 procent tjener kun mellem 2-7% af den samlede globale indkomst.

Ulighed er et globalt problem, som kræver globale løsninger. Det indebærer en forbedring af regulering og overvågning af de finansielle markeder og institutioner, samt større udviklingsbistand og udenlandske investeringer til de regioner, hvor behovet er størst. Støtte til mere sikker migration og mobilitet for mennesker vil også være vigtigt for at mindske den stigende ulighedskløft.

Fokus: Facilitere en velordnet, sikker, regelmæssig og ansvarlig migration og mobilitet af mennesker. Social, økonomisk og politisk inddragelse af alle skal styrkes og fremmes, uanset alder, køn, handicap, etnicitet, oprindelse, region eller økonomisk status.

Verdensmål nr. 11

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Mere end halvdelen af verdens befolkning bor i byområder. I 2050 vil det stige til to tredjedele af jordens befolkning, 6,5 milliarder mennesker. Bæredygtig udvikling kan ikke opnås, hvis vi ikke ændrer den måde, vi bygger og styrer vores byrum.
At gøre byer sikre og bæredygtige betyder at garantere adgang til sikre og billige boliger samt opgradere beboelse i slumkvarterer. Bæredygtighed indebærer også investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og bystyring på en måde, hvorpå der opnås både større deltagelse og inddragelse.

Fokus: Konstruktion af bæredygtige og robuste bygninger med anvendelse af lokale materialer. Tilgængelige og bæredygtige transportsystemer, trafiksikkerhed, kollektiv trafik, som tager hensyn til sårbare befolkningsgrupper; kvinder, børn, ældre og handicappede.

Et KL verdensmål

Verdensmål nr. 12

Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

Økonomisk vækst og bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.
Effektiv styring af de fælles naturressourcer og måden giftigt affald og forurenende stoffer bortskaffes er vigtige målsætninger. At tilskynde industrier, virksomheder og forbrugere til at genbruge og reducere deres affald er også vigtig.

Fokus: Fremme bæredygtig offentlig indkøbspraksis. Reducering af det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder skal reduceres inden 2030.
Udvikle og indføre værktøjer til overvåge indvirkningerne af bæredygtig udvikling på bæredygtig turisme, der skaber arbejdspladser og fremmer lokal kultur og produkter.

Et KL verdensmål

Verdensmål nr. 13

Klimaindsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Udledning af drivhusgasser fortsætter med at stige, og udledningen er i dag mere end 50% højere end i 1990. Endvidere forsager den globale opvarming langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu.

De gennemsnitlige årlige tab fra tropiske cykloner og oversvømmelser kan tælles i hundreder milliarder kroner, og kræver en årlig investering på 40 milliarder kroner i katastrofestyring alene.

En styrkelse af modstandsdygtighed og klimatilpasning i sårbare regioner, herunder bl.a. lande uden kyster og østater, skal gå hånd i hånd med oplysningsarbejde og større fokus på forebyggelsesindsatser.

Fokus: Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at  modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.

Et KL verdensmål

Verdensmål nr. 14

Livet i havet

Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer

Over tre milliarder menneskers levebrød er afhængig af biodiversiteten i hav- og kystområder. I dag bliver der overfisket med omkring 30%, hvilket er langt over det niveau, hvor fiskebestandene kan reproducere bæredygtigt.
Målet er at skabe en ramme for bæredygtig forvaltning og beskyttelse af havene og kystnære økosystemer i forhold til landbaseret forurening. Havforurening, som hovedsagelig stammer fra landbaserede kilder, er ved at nå et alarmerende niveau. I gennemsnit er der 13.000 stykker plastikaffald på hver kvadratkilometer i havet.

Fokus: Beskyttelse af hav- og kystnære økosystemer, som forvaltes bæredygtigt. Overfiskeri, ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og destruktive fiskerimetoder skal stoppes. Øge forskningen for at forbedre havenes sundhedstilstand og øge biodiversiteten.

Verdensmål nr. 15

Livet på landet

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Planteliv leverer 80% af vores kost, og vi er afhængige af landbruget, som en vigtig økonomisk ressource og som middel til udvikling.
I dag ser vi en hidtil uset jordforringelse. Tab af landbrugsjord sker 30-35 gange hurtigere end den historiske hastighed. Tørke og ørkendannelse vokser hvert år; 12 mio. hektarer forsvinder hvert år.
Målet er at bevare og genoprette brugen af terrestriske økosystemer som skove, vådområder, tørre områder og bjerge.

Fokus: Sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtigt brug af økosystemer på land og i ferskvand, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder. Bekæmpe ørkendannelse, stop tab af biodiversitet. Bekæmpe krybskytteri. Begrænse spredning af naturfremmede arter på land- og i vandøkosystemer.

Verdensmål nr. 16

Fred, retfærdighed og stærk institutioner

Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Fred, stabilitet, menneskerettigheder og effektiv regeringsførelse baseret på retsstatsprincipper er vigtige betingelser for en bæredygtig udvikling. Vi lever i en verden, der i stigende grad er opdelt. Nogle regioner nyder vedvarende fred, sikkerhed og velstand, mens andre er plaget af tilsyneladende uendelige cyklusser af konflikter og vold.
Målet er at reducere alle former for vold, og gennem samarbejde med regeringer og lokalsamfund finde varige løsninger på konflikter og usikkerhed.

Fokus: Styrke retsstatsprincipper og fremme menneskerettigheder. Begrænse ulovlig våbenstrømme. Stoppe mishandling, udnyttelse og menneskehandel, og alle former for vold og tortur mod børn. Nedbringe korruption og bestikkelse.

Verdensmål nr. 17

Partnerskaber for handling

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene

Verden i dag er tættere forbundet end nogensinde før. Bedre adgang til teknologi og viden er en vigtig måde at dele ideer og fremme innovation. Politikker, der hjælper udviklingslandene med afvikling af deres gæld, og øget investeringer i de mindst udviklede lande, er afgørende for at opnå bæredygtig vækst og udvikling. Målet er at fremme international handel og støtte til øget eksport fra udviklingslandene som bidrager til at opnå et universelt, regelbaseret og retfærdigt handelssystem, der er fair og åbent og til fordel for alle.

Fokus: Fremme effektive offentlige partnerskaber, offentlig-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber. Styrk internationalt samarbejde om adgang til videnskab, teknologi og innovation. Udvikling, overførsel, udbredelse og spredning af miljømæssige fornuftige teknologier til udviklingslande.

Et KL verdensmål