[:da]

Cases

Kunde:

Få kommuner til at benytte vores software (Topledelse)

Influenter:

Analyse på hvilken kommuner, som var modne til dette software.
Gennem målrettede møder med politikere og embedsfolk fik Influenter præsenteret udbyttet ved dette software.

Kunde:

Undersøgelse om det kommunale var klar til deres produkt (Healthcare)

Influenter:

Vi udpegede fem kommuner, som var åbne for dialogen, og gennemførte indledende møder. Efter disse møder og efterfølgende rapport på undersøgelsen, har kunden valgt ikke at lancere produktet, da markedet endnu ikke er modent.

Kunde:

Staten har lavet fejl i forbindelse med et statsligt udbud (Fortroligt)

Influenter:

Efter flere borger henvendelser fik vi stillet et §20 spørgsmål, som igen udløste et samråd med ministeren for området.

Kunde:

Ønskede at få tre kommuner som kunder (Logistik)

Influenter:

Efter gennemgang af virksomheden, dens profil, dens kommunikation m.m. blev et fakta ark og en handlingsplan udarbejdet, og med dette i hånden har kunden selv kunne booke møder.

Kunde:

Har udpeget ti strategiske virksomheder, hvor de ønsker kontakt til og møder med topledelsen.

Influenter:

Efter gennemgang og justering af kundens budskab blev Influenters netværk afsøgt, og der blev taget kontakt til de ti ledere. Der blev booket møde mellem direktørerne fra disse virksomheder og kundens direktør. Kunden fik syv ud af ti møder.

Kunde:

Vi ønsker at kunne udvikle det privat/offentlige samarbejde og at få udliciteret offentlige opgaver til private virksomheder.

Influenter:

Efter at have udarbejdet en rapport på leverancen blev der taget kontakt til en række udvalgte folketingsmedlemmer. Flere af disse kontakter blev til møder mellem folketings medlemmet og kunden.

[:en]

Cases

Customer:

Get the municipalities to use our software (Top management)

Influenter:

Analysis of which municipalities that were ready for this software.
Through targeted meetings with politicians and officials, Influenter presented the benefit of this software.

Customer:

Survey of the municipal was ready for their product (Healthcare)

Influenter:

We appointed five municipalities that were open to dialogue and conducted initial meetings. Following these meetings and subsequent report on the survey, the customer has chosen not to launch the product as the market is not yet mature.

Customer:

The state has made mistakes about a government tender (confidential)

Influenter:

After several citizens requests we were asked a §20 question which in turn triggered a consultation with the minister within the area.

Customer:

Wanted to get three municipalities as customers (Logistics)

Influenter:

After reviewing the company, it’s profile, it’s communication etc. a factsheet and an action plan were prepared and with this as preparation and background the customer himself could book meetings.

Customer:

Has appointed ten strategic companies where they want contact to and meetings with the top management

Influenter:

After reviewing and adjusting the customer’s message, Influenter’s network was investigated and contact was made to ten relevant company directors. A meeting was booked between the directors of these companies and the customer’s director. The customer got seven out of ten meetings.

Customer:

We wish to be able to develop the private/public cooperation and to outsource public tasks to private companies

Influenter:

After preparing a report on the delivery, several selected members of the parliament were contacted. Several of these contacts were made for meetings between the members of the parliament and the customer.

[:fr]

Cas

Client:

Convaincre les municipalités d’utiliser notre logiciel (Top management).

Influenter:

Recherche des municipalités prêtes à accueillir ce logiciel. Grâce à des rencontres ciblées avec des politiciens et des représentants du gouvernement, Influenter a pu présenter les avantages de ce logiciel.

Client:

Étude pour voir si les municipalités étaient prêtes pour notre produit (Santé)

Influenter:

Influenter a sélectionné cinq municipalités ouvertes au dialogue et tenu des réunions initiales. Après ces réunions et son rapport sur l’enquête, le client a choisi de ne pas lancer le produit, jugeant le marché pas encore mature.

Client:

L’État a commis des erreurs au sujet d’une offre gouvernementale (confidentielle)

Influenter:

After several citizens requests we were asked a §20 question which in turn triggered a consultation with the minister within the area.

Client:

Nous voulions obtenir trois municipalités en tant que clients (Logistiques)

Influenter:

Après avoir passé en revue l’entreprise, son profil, sa communication, etc. une fiche d’information et un plan d’action ont été établis permettant ainsi au client, lui même, de réserver des rendez-vous.

Client:

Nous avons sélectionné dix entreprises stratégiques où nous souhaitions contacter et rencontrer la haute direction des entreprises

Influenter:

Après avoir examiné et adapté le message du client, le réseau d’Influenter a été étudié et des contacts ont été réalisés auprès des dix directeurs d’entreprises concernés. Une réunion a été effectuée entre les directeurs des entreprises et le directeur de l’entreprise cliente. Le client a obtenu sept rencontres sur dix.

Client:

Nous souhaitions pouvoir développer la coopération privée/publique et externaliser les tâches publiques auprès des entreprises privées

Influenter:

Après avoir préparé un rapport sur la livraison, plusieurs membres du parlement ont été contactés. Plusieurs de ces contacts ont été organisés pour faire rencontrer les membres du parlement et le client.

[:]